10 grudzień, poniedziałek, 2018

Facebook

Urząd Miejski w Świeciu

Slideshow CK

Już teraz Zarezerwuj termin na swoją imprezę. Potrzebujesz salę na SWOJĄ IMPREZĘ - ZADZWOŃ
Obejrzyj filmy promocyjne Vistula Park II Sulnowo
Sprawdź harmonogram wywozu śmieci w Sołectwie Sulnowo

O nas

Sulnowo usytuowane jest w północnej części gminy Świecie, w powiecie świeckim, w województwie kujawsko-pomorskim. Miejscowość wchodzi w skład sołectwa Sulnowo, które utworzone zostało uchwałą nr 94/91 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 14.01.1991 r. Sołectwo to składa się z trzech wsi: Sulnowo, Dziki i Skarszewo. Łączna powierzchnia miejscowości (na 31.12.2011 r.) wynosi 692 ha. Sulnowo (na 31.12.2011 r.) zamieszkuje 698 osób.

            Celem niniejszego opracowania jest stworzenie Planu Odnowy Miejscowości Sulnowo oraz określenie planu najistotniejszych zadań do realizacji w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu. Przedmiotem opracowania jest :

ü  inwentaryzacja zasobów miejscowości,

ü  ocena mocnych i słabych stron miejscowości oraz potencjalnych szans i zagrożeń występujących w otoczeniu, które mogą mieć wpływ na przyszłość miejscowości i mieszkańców,

ü  wizja rozwoju miejscowości,

ü  priorytety rozwojowe, cele i projekty.

            Sulnowo uznało potrzebę dysponowania Planem Odnowy Miejscowości w celu wykorzystania w pełni istniejącego potencjału i szans rozwojowych, w tym dostępu do środków pomocowych i funduszy centralnych głównie na realizację projektu „Budowa świetlicy wiejskiej w Sulnowie”.

4. INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI

Analizę zasobów miejscowości przeprowadzono na podstawie danych statystycznych oraz informacji uzyskanych od mieszkańców podczas zebrań wiejskich.

Zasoby – to wszelkie elementy materialne i niematerialne miejscowości i otaczającego ją obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie, bądź w przyszłości w budowaniu, bądź realizacji publicznych, bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi.

W analizie zasobów brano pod uwagę następujące rodzaje zasobów:

ü  zasoby przyrodnicze,

ü  dziedzictwo kulturowe,

ü  obiekty i tereny,

ü  infrastrukturę społeczną,

ü  infrastrukturę techniczną,

ü  gospodarkę, rolnictwo,

ü  kapitał społeczny i ludzki

4.1. ZASOBY PRZYRODNICZE

            Sulnowo leży na terenie równinnym. W Sulnowie znajdują się 2 pomniki przyrody – 2 lipy drobnolistne o obwodach 282 i 332 cm mieszczące się w parku wiejskim. Ponadto okolice miejscowości charakteryzują się bogatą fauną. Występują tu liczne gatunki ptaków bytujące we wszystkich typach środowiska:

a) w środowisku typowo wodnym żyją m.in.: czapla siwa, bocian biały, łabędź niemy, krzyżówka, łyska.

b) w środowisku lądowym żyją m.in.: jerzyk, skowronek, sikora uboga, bogatka, wilga, sroka, wrona, kruk, szpak, wróbel, czajka, zięba, szczygieł, trznadel, przepiórka.

c) w środowisku typowo leśnym żyją m.in.: myszołów, dzięcioł duży, dzięciołek, strzyżyk, kos, sójka, puszczyk.

Wśród płazów bytujących w okolicach miejscowości można wyróżnić: kumaka nizinnego, ropuchę szarą, rzekotkę drzewną, żabę wodną, żabę śmieszkę.

Wśród gadów wyróżnić można: jaszczurkę zwinkę, jaszczurkę żyworodną, padalca, zaskrońca zwyczajnego, żmiję zygzakowatą.

Wśród najczęściej spotykanych ssaków można wyróżnić: jeża wschodniego, kreta, mysz domową, szczura wędrownego, mysz polną, mysz leśną, lisa, jenota, borsuka,wydrę, kunę leśną, kunę domową, łasicę, tchórza, dzika, sarnę, nocka dużego, gacka wielkoucha, zająca szaraka, wiewiórkę, piżmaka, bobra.

4.2. DZIEDZICTWO KULTUROWE

            W Sulnowie zabytkiem jest pałac przekształcony na budynek mieszkalny. W miejscowości tej występują lokalne nazwy takie jak: Kwaśniewo, Kacze Doły.

            Nazwa Sulnowo pochodzi od imienia Selen, pochodnego od Sulimira, Sulisława. Dawniejsze nazwy wsi to Sullnowo, Solnow (1400 r.), Solnaw (1424 r.), Solnowo (1565 r.). Sulnowo powstało w 1419 r. w czasach krzyżackich. W 1885 r. wieś miała własną gorzelnię, młyn parowy, owczarnię rasy Rambouillet, tryki rasy Hampshire i Southdown, hodowlę koni wschodnio – pruskich, świni i bydła. Za czasów polskich Sulnowo należało do starostwa świeckiego. Ludność tej miejscowości to w przeważającej mierze wyznawcy religii katolickiej.

            W historii miejscowości można uwzględnić również byłych sołtysów. Obecnie funkcję sołtysa pełni pan Jerzy Kołakowski. Przed nim sołtysami byli Józef Piłat, Piotr Kawecki.

 

4.3. OBIEKTY I TERENY

            Sulnowo położone jest przy drodze powiatowej 1259C, która ma bezpośrednie połączenie z drogą wojewódzką nr 239, łączącej Świecie z Laskowicami Pomorskimi. Sulnowo ma dobre połączenie poprzez drogę wojewódzką i drogi powiatowe z okolicznymi wsiami.

           

4.4. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

W Sulnowie nie ma domu kultury, biblioteki, muzeów ani izby pamięci. W centrum wsi zlokalizowane jest boisko sportowe na terenie, którego organizowane są cykliczne festyny i imprezy okolicznościowe dla lokalnej społeczności. Boisko sportowe zostało wybudowane w ramach dotacji z SPO.

4.5. INFRASTRUKURA TECHNICZNA

Za dostawę wody do miejscowości odpowiedzialny jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu, w którym gmina Świecie posiada 100% udziałów. Miejscowość jest zwodociągowana w 99%. 70% gospodarstw podłączonych jest do kanalizacji sanitarnej. W energię miejscowość zaopatrywana jest przez spółkę ENEA.  W miejscowość jest  gaz ziemny.

W miejscowości dominuje zabudowa jednorodzinna, a zlokalizowane tam gospodarstwa rolne działają prężnie.

            W miejscowości tej ze względu na liczbę ludności nie ma szkoły. Podstawowe usługi mieszkańców w zakresie dostępu dzieci do edukacji gwarantuje Szkoła Podstawowa w Czaplach, a w zakresie edukacji gimnazjalnej usługi gwarantuje Gimnazjum nr 2 w Świeciu. Dzieci z miejscowości Sulnowo dowożone są do  tych szkół na koszt gminy Świecie.

We wsi brak jest budynku, w którym mieszkańcy mogliby się spotkać, porozmawiać o wspólnych problemach, zorganizować zebranie czy zabawę wiejską. Mieszkańcy korzystają z wyodrębnionego pomieszczenia w budynku wielorodzinnym aby organizować spotkania sołtysa z mieszkańcami. Problem ten najbardziej dotyka dzieci i młodzież, gdyż nie mają miejsca, gdzie istniałaby możliwość kulturalnego spędzenia wolnego czasu. Dlatego też z inicjatywy mieszkańców Sulnowa narodził się pomysł budowy świetlicy wiejskiej, która pełniłaby funkcje centrum kultury i zabawy w miejscowości. Świetlica służyć będzie do spotkań, będą tam organizowane różnorodne uroczystości np.: Dzień Dziecka dla najmłodszych mieszkańców  Sulnowa, Dożynki oraz spotkania wigilijne.

4.6. GOSPODARKA I ROLNICTWO

            Sulnowo liczy 77 gospodarstw rolnych.

1. Struktura jakości użytków rolnych w Sulnowie na dzień 31.12.2011 r. przedstawia się następująco

  1. a)struktura jakości gruntów rolnych w poszczególnych klasach bonitacyjnych przedstawia się następująco:

- klasa I          0 ha               

- klasa II         0 ha               

- klasa IIIa      0,10ha          

- klasa IIIb      151,50 ha     

- klasa IVa     274,11 ha     

- klasa IVb     14,54 ha       

- klasa V        44,81 ha       

- klasa VI       1,13 ha         

- klasa VIz     0 ha               

  1. b)struktura jakości łąk w poszczególnych klasach bonitacyjnych przedstawia się następująco:

- klasa I          0 ha               

- klasa II         0 ha               

- klasa III        0 ha               

- klasa IV       6,84 ha                     

- klasa V        2,42 ha                     

- klasa VI       0 ha   

  1. c)struktura jakości lasów w poszczególnych klasach bonitacyjnych przedstawia się następująco:

- klasa I          0 ha               

- klasa II         0 ha               

- klasa III        0 ha               

- klasa IV       1,74 ha                     

- klasa V        6,26 ha                     

- klasa VI       0 ha                           

  1. d)struktura jakości pastwisk w poszczególnych klasach bonitacyjnych przedstawia się następująco:

- klasa I          0 ha               

- klasa II         0 ha               

- klasa III        1,63 ha         

- klasa IV       13,55 ha       

- klasa V        3,48 ha         

- klasa VI       0 ha               

- klasa VIz     0 ha               

Z powyższych danych wynika, że Sulnowo dysponuje dobrą jakością gleb, co sprzyja intensyfikacji rolnictwa.

2. Dane liczbowe pozostałych gruntów i terenów w miejscowości Sulnowo na dzień 31.12.2011 r.:

a) grunty pod wodami:

- wody stojące 1,72 ha                                                                                

- wody płynące 27,64 ha

b) inne

140,97 ha

Gmina Świecie obecnie w Sulnowie przygotowuje pod działalność gospodarczą teren inwestycyjny Vistula Park II. Teren ten zostanie wyposażony w infrastrukturę techniczną, ułatwiającą podmiotom gospodarczym rozpoczęcie działalności.

Od 1992 roku działa w Sulnowie duży Zakład Produkcji Tektur Falistych i Opakowań „Bart”. Również funkcjonuje fabryka osłonek – DARMEX CASING, Novatech, EkoAcadia, Ponadto istnieje 12 firm o charakterze handlowo-usługowym.

Struktura działalności gospodarczej w miejscowości Sulnowo

                       

 

Usługi

Handel

Branża budowlana

ilościowo

7

2

3

 

4.7. KAPITAŁ SPOŁECZNY I LUDZKI

             

Ludzie zamieszkujący Sulnowo są życzliwi i pozytywnie nastawieni do życia.  Widoczna jest integracja mieszkańców oraz ich silna motywacja do działania.

Na terenie miejscowości prężnie działa Rada sołecka. Ze względu na aktywnie działające środowisko społeczne m.in. koło gospodyń wiejskich, istnieje potrzeba budowy świetlicy wiejskiej.

OPIS I CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKAJANIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW.

W Sulnowie obszarem o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców jest Centrum Rekreacyjno – Sportowe. Wybudowano tu  obiekt kubaturowy, magazynowo–socjalny o powierzchni użytkowej 38,49 m2, boisko piłkarskie o nawierzchni trawiastej, piłkochwyty oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z kostki betonowej typu "Polbruk" wraz z oświetleniem. Parterowy budynek magazynowo-socjalny zlokalizowany w pobliżu boisk składa się z czterech pomieszczeń: łazienki, WC, szatni oraz magazynu.

Planowana budowa świetlicy będzie doskonale wpisywać się w obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców.