19 listopad, poniedziałek, 2018

Facebook

Urząd Miejski w Świeciu

Slideshow CK

Już teraz Zarezerwuj termin na swoją imprezę. Potrzebujesz salę na SWOJĄ IMPREZĘ - ZADZWOŃ
Obejrzyj filmy promocyjne Vistula Park II Sulnowo
Sprawdź harmonogram wywozu śmieci w Sołectwie Sulnowo

Statut Sołectwa

Załącznik do uchwały Nr 158/08

Rady Miejskiej w Świeciu

 z dnia 26 czerwca 2008 r.

                                                                         STATUT SOŁECTWA SULNOWO

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.      Ogół mieszkańców Sołectwa Sulnowo stanowi samorząd mieszkańców tej jednostki pomocniczej.

 1. 2.W skład Sołectwa wchodzą wsie: Sulnowo, Dziki, Skarszewy.

 2. 3.Obszar działania określa mapa stanowiąca załącznik do Statutu.

§ 2

 1. 1.Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Świecie powołaną na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr 94/91 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 14 stycznia 1991 roku w sprawie utworzenia Sołectwa Sulnowo.

 2. 2.Sołectwo funkcjonuje w oparciu o Statut Sołectwa.

Rozdział II

Zadania Sołectwa

§ 3

 1. 1.Do zakresu działań Sołectwa należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu miejscowym, niezastrzeżone ustawami i uchwałami Rady Miejskiej.

 2. 2.Do zadań Sołectwa należy w szczególności:

  1. 1)zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalnych, bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej i wypoczynku,

  2. 2)kształtowanie odpowiednich stosunków współżycia mieszkańców,

  3. 3)organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, upowszechnianie kultury, utrzymanie porządku, czystości, spokoju, rozwijania pomocy społecznej.

§ 4

Sołectwo realizuje swoje zadania określone w § 3 ust. 2 pkt 1 poprzez:

 1. 1)

  1. a)Sołectwa, w ramach przyznanych ustawowo kompetencji,

  2. b)utrzymania porządku na terenie Sołectwa,

  3. c)utrzymania dróg wiejskich,

  4. d)dysponowania środkami finansowymi,

  5. e)innych, przekazanych do rozstrzygnięcia przez Radę Miejską.

  6. 2)opiniowanie spraw o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa, a w szczególności:3)wnioskowanie do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości samorządu mieszkańców wsi.

   1. a)planu zagospodarowania przestrzennego,

   2. b)przepisów prawa miejscowego,

   3. c)planu zagospodarowania wsi i rozwoju rolnictwa,

   4. d)w zakresie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej.

  7. 4)współuczestnictwo i współpraca z komisjami Rady Miejskiej, z radnymi, ułatwianie radnym kontaktu z wyborcami.

§ 5

Zadania określone w § 3  ust. 2 pkt 2 sołectwo realizuje poprzez :

1)   podejmowanie działań mających na celu likwidacje sporów i konfliktów sąsiedzkich.

 1. 2)zwalczanie chuligaństwa, pijaństwa, narkomanii i wandalizmu oraz zapobieganie demoralizacji dzieci i młodzieży.

 2. 3)podejmowanie działań oświatowo-wychowawczych na rzecz umacniania rodziny.

§ 6

Zadania określone w § 3 ust. 2 pkt 3 realizowane są poprzez:

1)  inicjowanie prac społecznych.

 1. 2)przeprowadzanie działań mających na celu poprawę stanu sanitarnego, porządku i estetyki wsi oraz ochrony środowiska.

 2. 3)uczestniczenie w akcjach i przedsięwzięciach z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

 3. 4)organizowanie różnych form opieki społecznej, pomocy sąsiedzkiej i innej dla mieszkańców niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, dotkniętych klęskami żywiołowymi lub znajdujących się w innej trudnej sytuacji życiowej.

 4. 5)występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w działaniach mających na celu zapewnienie opieki, zorganizowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, ich wychowania i wypoczynku.

 5. 6)inicjowanie i udział w imprezach kulturalnych i sportowych.

 6. 7)podejmowanie działań mających na celu umocnienie bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania marnotrawstwu mienia.

 7. 8)podejmowanie działań mających na celu poprawę ochrony przeciwpożarowej w Sołectwie.

§ 7

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo może nawiązać kontakty z innymi sołectwami, zawierać porozumienia określające zakres i sposób wykonywania wspólnych zadań, może podejmować wspólne uchwały, wyrażać opinie i kierować wnioski do odpowiednich organów.

§ 8

 1. 1.Sołectwo zarządza i korzysta z mienia gminnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła na zasadach określonych w ust. 2 – 3.

 2. 2.Rada Miejska nie może uszczuplić dotychczasowych praw Sołectwa do korzystania z mienia gminnego. Sołectwo ma prawo do pobierania opłat z tego mienia (dzierżawa, najem, użytkowanie) przez osoby trzecie i przeznaczania ich na potrzeby Sołectwa.

 3. 3.W przypadku przekazania Sołectwu nowych składników mienia gminnego, sposób z ich korzystania określa uchwała Rady Miejskiej.

 4. 4.Wszystkie przysługujące dotychczas sołectwu prawa własności i użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe jako mienie gminne pozostają nienaruszone.

§ 9

 1. 1.Nadzór nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Miejska oraz w jej imieniu Burmistrz Świecia.

 2. 2.Rada Miejska może uchylić wykonanie uchwały zebrania wiejskiego, w przypadku, gdy uchwała ta jest sprzeczna z prawem.

 3. 3.Burmistrz Świecia może zawiesić wykonanie decyzji organu wykonawczego Sołectwa, jeżeli decyzja ta jest sprzeczna z prawem.

 4. 4.Burmistrz Świecia może zawiesić w czynnościach Sołtysa, do czasu rozpatrzenia sprawy przez Zebranie Wiejskie, jeżeli Sołtys swoim postępowaniem narusza przepisy prawa, nie wykonuje swoich obowiązków lub dopuścił się czynu dyskwalifikującego go w opinii środowiska.

Rozdział III

Gospodarka finansowa Sołectwa

§ 10

Dochodami Sołectwa są:

1) środki finansowe wydzielone w budżecie Gminy,

2) dochody uzyskiwane:

     - ze składek Sołectwa określonych przez Zebranie Wiejskie,

     - z darowizn i innych świadczeń na rzecz Sołectwa,

     - z innych źródeł.

§ 11

 1. 1.Sołectwo prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach własnych środków finansowych oraz ze środków budżetu Gminy w zakresie realizacji zadań określonych Statutem.

 2. 2.Środki finansowe Sołectwa pochodzące z budżetu Gminy mogą być przeznaczane tylko na cele zawarte w uchwale Rady Miejskiej.

§ 12

 1. 1.Gospodarkę finansową Sołectwa prowadzi Sołtys, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej i uchwałami Zebrania Wiejskiego.

 2. 2.Sołtys raz w roku składa sprawozdanie Zebraniu Wiejskiemu ze swej działalności.

Rozdział IV

Organy Sołectwa

§ 13

 1. 1.Organami Sołectwa są:

-    Zebranie Wiejskie,

-    Sołtys.

§ 14

 1. 1.Organem uchwałodawczym w Sołectwie jest Zebranie Wiejskie.

 2. 2.Prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają stali mieszkańcy Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze.

 3. 3.Organem wykonawczym w Sołectwie jest Sołtys, którego kadencja trwa 4 lata, lecz nie dłużej niż do wyboru nowego Sołtysa.

 4. 4.Działalność Sołtysa wspomagana jest przez Radę Sołecką, która pełni funkcję doradczą i opiniodawczą.

 5. 5.Kadencja Rady Sołeckiej trwa 4 lata, lecz nie dłużej niż do wyboru nowej Rady Sołeckiej.

§ 15

Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez:

 1. a)Sołtysa,

 2. b)Burmistrza Świecia,

 3. c)mieszkańców sołectwa na wniosek 1/10 uprawnionych do głosowania.

§ 16

 1. 1.Warunkiem skutecznego odbycia zebrania wiejskiego jest opublikowanie ogłoszenia o jego zwołaniu na 14 dni przed planowanym terminem.

 2. 2.Publikacja ogłoszenia musi się ukazać w formie kurendy oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Sołectwie.

 3. 3.Treść ogłoszenia winna zawierać:

  1. a)dzień, godzinę i miejsce odbycia zebrania,

  2. b)porządek zebrania,

  3. c)informację o tym, że dla prawomocności uchwał zebrania wiejskiego niezbędna jest obecność co najmniej 10% uprawnionych mieszkańców sołectwa w pierwszym terminie. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano niezbędnego quorum, nowym terminem jest drugi termin zebrania, określony w zawiadomieniu, wówczas bez względu na liczbę obecnych podjęte uchwały są prawomocne.

  4. 4.Zasady określonej w pkt 3 lit. c) nie stosuje się do wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, gdzie wymagana jest obecność 10 % mieszkańców uprawnionych do głosowania, a przy rozpatrywaniu wniosku o odwołania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej wymagana jest obecność 20 % mieszkańców uprawnionych do głosowania.

  5. 5.Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów osób biorących w nim udział, za wyjątkiem wyboru i odwołania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, do których stosuje się zasady określone w postanowieniu § 23, § 25 i § 27 niniejszego Statutu.

§ 17

Do zadań Zebrania Wiejskiego należy w szczególności:

 1. 1)wybieranie i odwoływanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej,

 2. 2)ustalanie przed wyborami ilości członków Rady Sołeckiej,

 3. 3)rozpatrzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Sołectwa, i ocena pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej,

 4. 4)podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub zrzeczenia się prawa własności, użytkowania lub innych praw rzeczowych i majątkowych Sołectwa,

 5. 5)powoływanie komisji i określanie zakresu ich działania,

 6. 6)występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości Sołectwa.

§ 18

Do zadań Sołtysa należy w szczególności:

 1. 1)przygotowywanie i zwoływanie Zebrań Wiejskich,

 2. 2)przygotowywanie na Zebrania Wiejskie projektów rozstrzygnięć i opinii w sprawach należących do kompetencji Sołectwa,

 3. 3)wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,

 4. 4)składanie sprawozdania Zebraniu Wiejskiemu z wykonania budżetu za miniony rok budżetowy,

 5. 5)gospodarowanie majątkiem Sołectwa,

 6. 6)organizowanie spotkań z radnymi, komisjami Rady Miejskiej i Burmistrzem Świecia,

 7. 7)zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń oraz kierowanie pracą Rady Sołeckiej,

 8. 8)reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,

 9. 9)wykonywanie funkcji administracyjnych w Sołectwie,

 10. 10)organizowanie w Sołectwie wspólnych przedsięwzięć,

 11. 11)zwoływanie sprawozdawczego Zebrania Wiejskiego w ciągu miesiąca od zakończenia roku oraz zebrania wyborczego w terminie miesięcznym od zakończenia kadencji Sołtysa,

 12. 12)informowanie mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich sprawach istotnych dla Gminy i Sołectwa.

§ 19

Do zadań Rady Sołeckiej należy w szczególności:

 1. 1)opiniowanie projektu planu finansowego Sołectwa,

 2. 2)opiniowanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,

 3. 3)wspomaganie działalności Sołectwa podczas realizacji zadań publicznych należących do kompetencji Sołectwa,

 4. 4)wyrażanie swojego stanowisko w formie uchwały, podjętej zwykłą większością głosów.

Rozdział V

Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 20

 1. 1.Pierwsze Zebranie Wiejskie po wyborach do Rady Miejskiej, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Burmistrz Świecia, określając miejsce, dzień i godzinę zebrania.

 2. 2.Warunkiem skutecznego odbycia zebrania, o którym mowa w ust. 1 jest ogłoszenie o jego zwołaniu w gazecie lokalnej, a także w formie kurendy i wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Sołectwie.

§ 21

 1. 1.Wybory przeprowadza komisja wyborcza składająca się z 3 – 9 osób wybranych w głosowaniu jawnym spośród uczestniczących w zebraniu wiejskim mieszkańców Sołectwa.

 2. 2.Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca do organów Sołectwa.

 3. 3.Do zadań komisji wyborczej należy:

- rejestracja zgłoszeń kandydatów,

- przygotowanie oraz przeprowadzenie tajnego głosowania,

- obliczenie i ogłoszenie wyników tajnego głosowania,

- sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, który podpisują wszyscy członkowie komisji,

- niezwłoczne dostarczenie protokołu Burmistrzowi Świecia.

4. Protokół powinien zawierać, co najmniej:

1)      skład komisji skrutacyjnej;

2)      liczbę osób uprawnionych do głosowania;

3)      liczbę osób uczestniczących w głosowaniu;

4)      ilość głosów ważnych i nieważnych;

5)      ilość głosów oddanych na każdego kandydata;

6)      informację o wynikach wyborów.

§ 22

 1. 1.Sołtysem lub członkiem Rady Sołeckiej może być każdy mieszkaniec Sołectwa posiadający bierne prawo wyborcze.

 2. 2.Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są oddzielnie.

§ 23

 1. 1.Sołtys wybierany jest w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, bezwzględną większością głosów, przy obecności 10 % uprawnionych do głosowania stałych mieszkańców Sołectwa.

 2. 2.W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów, do drugiej tury przechodzi tylko dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali największa ilość głosów.

 3. 3.Jeżeli kilku kandydatów uzyskało równą ilość głosów uniemożliwiającą dokonanie wyboru Sołtysa, wybory należy powtórzyć

§ 24

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 25

 1. 1.Członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, zwykłą większością głosów przy obecności 10 % uprawnionych do głosowania stałych mieszkańców Sołectwa.

 2. 2.Członkiem Rady Sołeckiej zostaje wybrany kandydat, który uzyskał największą liczbę ważnie oddanych głosów.

 3. 3.Jeżeli kilku kandydatów uzyskało równą ilość głosów uniemożliwiającą dokonanie wyboru Rady Sołeckiej, wybory należy powtórzyć.

§ 26

W przypadku zwolnienia stanowiska Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej, Zebranie Wiejskie stwierdza wakat i przeprowadza wybory uzupełniające.

Rozdział VI

Tryb odwołania Sołtysa i Rady Sołeckiej

§ 27

 1. 1.Wniosek o odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej może zgłosić:

  1. a)1/10 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania,

  2. b)Burmistrz Świecia.

  3. 2.Odwołanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej następuje w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności 20 % uprawnionych do głosowania stałych mieszkańców Sołectwa.

  4. 3.Zebranie Wiejskie odwołuje Sołtysa i poszczególnych członków Rady Sołeckiej w oddzielnym głosowaniu.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 28

Zmiany Statutu uchwala Rada Miejska z własnej inicjatywy, na wniosek Burmistrza Świecia lub Zebrania Wiejskiego.

§ 29

Statut wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.